วิสัยทัศน์โรงพยาบาลแว้ง (Vision)

      โรงพยาบาลชุมชนชายแดนใต้ที่มีคุณภาพ องค์กรเข้มแข็ง ประชาชนสุขภาพดี ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม
พันธกิจ (Mission)

    1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพภายใต้บริบทโรงพยาบาลชุมชนชายแดนใต้
    2.พัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ
    3.ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพประชาชน
    4.บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเน้น

    การค้นหาและการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

ความสามารถเฉพาะขององค์กร

    การประสานความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่าย

ค่านิยมโรงพยาบาลแว้ง : WAENG

W : Team Work การทำงานเป็นทีม
A : Attitudeมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
E : Ethicการมีจริยธรรมในการทำงาน
N : Net Work มีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ
G : Good Serviceการให้บริการที่ดี