ภาพกิจกรรม รพ.แว้ง

News! "พิธีเปิดหอมินิธัญญารักษ์"

     วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงพยาบาลแว้ง จังหวัดนราธิวาส ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดหอผู้ป่วยมินิธัญญษรักษ์โรงพยาบาลแว้ง โดยมีนายแพทย์สมบูรณ์ บุญญกิตติชัยพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กล่าวรายงาน ซึ่งมี แพทย์หญิงนริศรา งามขจรวิวัฒน์ ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี นายแพทย์วันเตาเฟ็ก แวดือราแม ผอ.โรงพยาบาลแว้ง สาธารณสุขอำเภอ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อสม. และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายประเด็นสุขภาพจิตและยาเสพติดของกระทรวงสาธารณสุข ในการจัดตั้งมินิธัญญารักษ์ครอบคลุมทุกจังหวัด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปลอดภัย