ประวัติหน่วยงาน

อำเภอแว้งเป็นอำเภอชายแดนใต้สุดของจังหวัดนราธิวาส ติดต่อประเทศมาเลเซีย มีด่านชายแดนที่บ้านบูเก๊ะตา ตำบลโละจูด มีแม่น้ำสุไหงโกลกกั้นระหว่างชายแดน พื้นที่เป็นที่ราบสลับภูเขา มีป่าฮาลาบาลาเป็นป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ สภาพอากาศร้อนชื้น มีฝนตกชุก ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวนยาง สวนผลไม้ ตามชายแดนมีอาชีพรับจ้างและค้าขาย ห่างจากอำเภอเมือง 83 กิโลเมตร มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเครือข่าย จำนวน 11 แห่งกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ครอบคลุมทุกตำบล

โรงพยาบาลแว้ง (WAENG HOSPITAL) ตั้งอยู่เลขที่ 263 หมู่ที่ 7 ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160 ประเภทโรงพยาบาลชุมชน ระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิระดับต้น สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลักษณะสำคัญขององค์กร

สภาพแวดล้อมขององค์กร

บริการหลัก (main service):

1. บริการบำบัดรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพ ทั้งในและนอกโรงพยาบาลตลอดจนให้บริการรับและส่งต่อผู้ป่วย

2. พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแว้ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย

3. ปฏิบัติงานตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และรัฐบาล

การบริการ

ขออนุญาตในการให้บริการ จำนวนเตียงที่เปิดบริการ 60 เตียง

ความหมายของโลโก้

พระจันทร์เสี้ยว : เป็นแสงสว่างของการส่งเสริม การป้องกัน การดูแลรักษา และการฟื้นฟูด้านสาธารณสุข วงกลมที่ล้อมรอบสัญลักษณ์โรงพยาบาล : การดูแลรักษาอย่างครอบคลุมทั้งทางกายและทางจิตใจ สัญลักษณ์โรงพยาบาลแว้ง : ชื่อโรงพยาบาลแว้ง เป็นตัว W ลักษณะเหมือน สัญญาณชีวิต สื่อถึง ชีวิตของทุกคนมีความสำคัญ ทุกวินาทีมีค่าต่อชีวิตทุก ๆ คน
 
สีเขียว : เป็นสีของกระทรวงสาธารณสุขที่เปลี่ยนใช้โลโก้สาธารณ สุขเป็นสีเขียวทั้งหมดและเป็นสีที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ทาง ธรรมชาติ และในธรรมชาติก็มียาสมุนไพรพื้นบ้านมากมาย ตามโรงพยาบาลแว้งได้ใช้นโยบายของกระทรวงในการใช้บริการกับการแพทย์ทางเลือก
สีฟ้า : เป็นสีที่สดใส และโปร่งใสหมายถึงการบริการของ โรงพยาบาลแว้งบริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส และบริการดุจญาติมิตร และการบริหารงานด้วยความโปร่งใส
สีขาว : เป็นสีขาวที่บริสุทธ์เป็นสีแห่งความหวังโดยที่โรงพยาบาลแว้ง หวังให้ประชาชนทุกคนห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บให้เป็นสีขาวที่ปราศจาก โรคต่าง ๆ
สีดำ : เป็นสีแห่งความทุกข์ เมื่อประชาชนเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเป็นทุกข์โรงพยาบาลแว้ง เป็นที่รักษาภาวะเจ็บป่วยให้กับประชาชนให้ประชาชนหมดทุกข์