วิสัยทัศน์ ค่านิยมและพันธกิจ

กลับไปยังหน้าแรก

รายละเอียด..

วิสัยทัศน์ (Vision)

  องค์กรบริหารคุณภาพ บริการมาตรฐาน เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน

พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

  2. พัฒนาบริการให้ได้มาตรฐาน

  3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และมีพฤติกรรมบริการที่ดี

เข็มมุ่ง

  การค้นหาและจัดการความเสี่ยง

ค่านิยม

  ค่านิยม : รับผิดชอบ มารยาทดี จิตสาธารณะ

ความสามารถเฉพาะขององค์กร (core competency)

  ความสามารถเฉพาะขององค์กร :  การประสานความร่วมมือกับชุมชน และภาคีเครือข่าย