ITA

กลับไปยังหน้าแรก

## หัวข้อITA OWNER ประเภท จำนวนผู้เข้าชม คลิกอ่าน
T053 ตัวชี้วัดที่ 6 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ Acharan : 2021-03-15 ITA อ่าน..
T052 ตัวชี้วัดที่ 6 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ Acharan : 2021-03-15 ITA อ่าน..
T051 ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล Acharan : 2021-03-15 ITA อ่าน..
T050 ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล Acharan : 2021-03-15 ITA อ่าน..
T049 ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล Acharan : 2021-03-15 ITA อ่าน..
T048 ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล Acharan : 2020-12-23 ITA อ่าน..
T047 ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ Acharan : 2020-12-23 ITA อ่าน..
T046 ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ Acharan : 2020-12-23 ITA อ่าน..
T045 ตัวชี้วัดที่ 1 : การเปิดเผยข้อมูล Acharan : 2020-12-23 ITA อ่าน..
T044 ตัวชี้วัดที่ 1 : การเปิดเผยข้อมูล Acharan : 2020-12-23 ITA อ่าน..
T042 การมีส่วนรวม (EB7) 2563 Acharan : 2020-09-03 ITA อ่าน..
T039 การจัดซื้อจัดจ้าง (EB4) ประจำปี 2563 Acharan : 2020-06-11 ITA อ่าน..
T032 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (EB9) ประจำปี 2563 Acharan : 2020-04-21 ITA อ่าน..
T022 การเปิดเผยข้อมูล (EB8-EB9) ประจำปี 2562 Acharan : 2019-07-06 ITA อ่าน..
T021 การมีส่วนรวม (EB5-EB7) )ประจำปี 2562 Acharan : 2019-07-06 ITA อ่าน..
T020 การจัดซื้อจัดจ้าง (EB1-EB4) ประจำปี 2562 Acharan : 2019-07-04 ITA อ่าน..