ภาพกิจกรรม

กลับไปยังหน้าแรก

## หัวข้อกิจกรรม OWNER คลิกอ่าน
132 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางเพื่อติดตามการเป็นอยู่และสภาวะสุขภาพ ในช่วงสถานการณ์ของโรคระบาด Covid-19 Acharan : 2021-04-19 เข้าชม..
131 ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหาร และประเมินเรื่องมาตรการความสะอาดเพื่อป้องกันโรคระบาด Covid-19 Acharan : 2021-04-19 เข้าชม..
130 เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในโครงการของขวัญปีใหม่ ปี 2564 “หมอประจำบ้าน 3 คน(3 หมอ)” Acharan : 2021-04-19 เข้าชม..
129 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง Acharan : 2021-04-19 เข้าชม..
128 กิจกรรมอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ Acharan : 2021-04-19 เข้าชม..
127 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในโครงการของขวัญปีใหม่ ปี2564 Acharan : 2021-04-19 เข้าชม..
126 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในโครงการของขวัญปีใหม่ 2564 Acharan : 2021-04-19 เข้าชม..
125 หมอประจำบ้าน 3 คน (3 หมอ) Acharan : 2021-02-15 เข้าชม..
124 ออกให้บริการบริจาคโลหิต Acharan : 2021-02-15 เข้าชม..
123 ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม Acharan : 2021-02-15 เข้าชม..