รายละเอียด..

กลับไปยังหน้าแรก

News! เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

    ตามพระราชบัญญัติการตัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 ให้หน่วยงานรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ กรมบัชญีกลาง และหน่วยงานรัฐ

      Acharan : 2023-02-01

 

เอกสารดาวโหลด:

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 133