รายละเอียด..

กลับไปยังหน้าแรก

News! จรรยาบรรณข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข

    จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมตามแนวทางของจริยธรรมคุณธรรมหรืออุดมการณ์ซึ่งเป็นหลักสากลที่วิญญูชนทั่วไปเห็นว่าดีงาม กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ให้ความสำคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณและศีลธรรมอันดีสอดคล้องกับค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ศรัทธาของประชาชน อันเป็นส่วนสำคัญในการมุ่งสู่เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข “ประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”

      Acharan : 2020-12-23

 

จรรยาบรรณข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560 ข้อที่ 1

จรรยาบรรณข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560 ข้อที่ 2

จรรยาบรรณข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560 ข้อที่ 3

จรรยาบรรณข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560 ข้อที่ 4

จรรยาบรรณข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560 ข้อที่ 5

จรรยาบรรณข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560 ข้อที่ 6

จรรยาบรรณข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560 ข้อที่ 7

เอกสารดาวโหลด:

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 739