รายละเอียด..

กลับไปยังหน้าแรก

News! ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

    ผลประโยชน์รือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติ มิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

      AdminIT_11440 : 2021-09-02

 

ดัชนีความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 • EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
  • EB 21.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 
  • EB 21.1.2 โครงการ 
  • EB 21.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน 
  • EB 21.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์                      ของหน่วยงาน 
  • EB 21.4 รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน 
  • EB 21.5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม 

เอกสารดาวโหลด:

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 131