รายละเอียด..

กลับไปยังหน้าแรก

News! ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

    หน่วยงานจะต้องส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต และพัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมของหน่วยงาน ด้วยการปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดแก่กันของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจากรุ่นสู่รุ่น จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจำหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านี้ ต้องเป็นการปฏิบัติตนหรือทัศนคติที่เป็นการขัดเกลาทางสังคมให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตต่างๆในหน่วยงาน

      AdminIT_11440 : 2021-09-02

 

ดัชนีความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 • EB18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน 
  • EB 18.1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน (รอบ 6 เดือน คือ เดือนมีนาคม 2564 และรอบ 12 เดือน คือ เดือนกันยายน (2564) 
  • EB 18.1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  • EB18.2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตา 
  • EB 18.2.1แบบฟอร์ม2 
  • EB 18.2.1แบบฟอร์ม3 
  • EB 18.2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

เอกสารดาวโหลด:

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 126