รายละเอียด..

กลับไปยังหน้าแรก

News! ตัวชี้วัดที่ 6 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ

    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ

      Acharan : 2021-03-15

 

ดัชนีความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 6 : ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ

  • EB15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
    • EB 15.1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
    • EB 15.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ 
    • EB 15.3 ผังกระบวนการยิมพัสดุ ประเภทคงรูป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
    • EB 15.4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3. 

เอกสารดาวโหลด:

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 655