รายละเอียด..

กลับไปยังหน้าแรก

News! ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

      Acharan : 2021-03-15

 

ดัชนีความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 3 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  • EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
    • EB 7.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน​ 
    • EB 7.2  คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหาร 
    • EB 7.3  กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
    • EB 7.5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เอกสารดาวโหลด:

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 581