รายละเอียด..

กลับไปยังหน้าแรก

News! ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

      Acharan : 2021-03-15

 

ดัชนีความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 3 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
 • ​EB 5.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 • EB 5.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1)
  • EB 5.2.1 แบบ สขร.1 เดือนตุลาคม 2563 
  • EB 5.2.2 แบบ สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2563 
  • EB 5.2.3 แบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 2563 
  • EB 5.2.4 แบบ สขร.1 เดือนมกราคม 2564 
  • EB 5.2.5 แบบ สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 

เอกสารดาวโหลด:

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 610