รายละเอียด..

กลับไปยังหน้าแรก

News! การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (EB22) 2563

    ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใดๆตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนร่วม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจกรรมหรือการดำเนินการที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับตนหรือพวกพ้อง ทำให้การใช้อำนาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ โดยการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน

      Acharan : 2020-09-03

 

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB22.การจัดโครงการอบรบเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

เอกสารดาวโหลด:

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 925