รายละเอียด..

กลับไปยังหน้าแรก

News! การมีส่วนรวม (EB7) 2563

    การปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หน่วยงานควรส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนรวมตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งขั้นตอน/กระบวนการต่างๆที่จะให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนรวมนั้น เริ่มจากกระบวนการมีส่วนรวมแสดงความคอดเห็น การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ การมีส่วนร่วมดำเนินการตามโครงการ การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผล และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขพัฒนาโครงการ

      Acharan : 2020-09-03

 

ดัชนีความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม

EP7.การดำเนินงานตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก 

เอกสารดาวโหลด:

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 168