รายละเอียด..

กลับไปยังหน้าแรก

News! การจัดการเรื่องร้องเรียน (EB16) ประจำปี 2563

    หน่วยงานต้องให้ความสำคัญในการรับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือประชาชน รวมถึงการแจ้งเบาะแส การร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบและจะต้องมีกระบวนการจัดการ ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

      Acharan : 2020-06-11

 

ดัชนีความพร้อมรับผิด

ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน

EB16.หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 

เอกสารดาวโหลด:

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 1039