รายละเอียด..

กลับไปยังหน้าแรก

News! การจัดซื้อจัดจ้าง (EB4) ประจำปี 2563

    การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานรัฐ ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและตรวจสอบได้ อีกทั้งยังป้องกันปัญหาทุจริต

      Acharan : 2020-06-11

 

ดัชนีความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่1 : การจัดซื้อจัดจ้าง

EP4.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาคม 2563 

เอกสารดาวโหลด:

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 305