รายละเอียด..

กลับไปยังหน้าแรก

News! แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต (EB23) ประจำปี 2563

    หน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรมและอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต โดยให้เกิดความเข้มแข็งจากภายในและเกิดกระบวนการสร้างวัฒนธรรมสุจริตแบบ "ระเบิดจากข้างใน" มีแนวคิดให้คุณธรรมนำการพัฒนา ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

      Acharan : 2020-04-21

 

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

ตัวชี้วัดที่ 11 : การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB23.หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารดาวโหลด:

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 1152