รายละเอียด..

กลับไปยังหน้าแรก

News! การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต (EB18-EB19) ประจำปี 2563

    หน่วยงานจะต้องส่งเสริมแะลปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต และพัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมของหน่วยงาน ด้วยการปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดแก่กันของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจากรุ่นสู่รุ่น จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจำหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านี้ ต้องเป็นการปฏิบัติตนหรือทัศนคติที่เป็นการขัดเกลาทางสังคมให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตต่างๆในหน่วยงาน

      Acharan : 2020-04-21

 

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

EP18.หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 

EB19.หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่ 

เอกสารดาวโหลด:

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 1149