รายละเอียด..

กลับไปยังหน้าแรก

News! การปฏิบัติงานตามหน้าที่ (EB13-EB14) ประจำปี 2563

    หน่วยงานต้องแสดงถึงการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชน

      Acharan : 2020-04-21

 

ดัชนีความพร้อมรับผิด

ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่

EB13.หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 

EB14.หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ 

เอกสารดาวโหลด:

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 1157