รายละเอียด..

กลับไปยังหน้าแรก

News! การดำเนินงานตามภารกิจ (EB10-EB12) ประจำปี 2563

    หน่วยงานต้องแสดงถึงการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มีความพร้อมที่จะให้บริการ หรือส่งมอบงานต่อสาธารณะตามที่กำหนดไว้ในพันธกิจ และยึดหลักการกระจายผลประโยชน์ที่ถูกต้องชอบธรรมและเสมอภาค ให้ทุกภาคส่วนได้รับการแก้ไขปัญหาและได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง รวมถึงความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารของหน่วยงานด้วยซื่อสัตย์สุจริต พร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชนว่าการขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล

      Acharan : 2020-04-21

 

ดัชนีความพร้อมรับผิด

ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภารกิจ

EP10.หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี 

EP11.หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา) 

EP12.หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 

เอกสารดาวโหลด:

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 1130