รายละเอียด..

กลับไปยังหน้าแรก

News! หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (EB9) ประจำปี 2563

    หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนและปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานตามนโยบายที่ประกาศไว้

      Acharan : 2020-04-21

 

ดัชนีความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล

EP9.การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ตามแบบประเมิน ITA 

เอกสารดาวโหลด:

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 438