รายละเอียด..

กลับไปยังหน้าแรก

News! การรับสินบน (EB17) ประจำปี 2562

    หน่วยงานจะต้องทราบสถานการณ์การทุจริตการรับสินบนที่เกิดขึ้น อันจะนำไปสู่การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบนที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

      Acharan : 2019-07-06

 

ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน

EB17.หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 

เอกสารดาวโหลด:

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 1283