รายละเอียด..

กลับไปยังหน้าแรก

News! การเปิดเผยข้อมูล (EB8-EB9) ประจำปี 2562

    หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนและปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานตามนโยบายที่ประกาศไว้

      Acharan : 2019-07-06

 

ดัชนีความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล

EP8.หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

EP9.หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 

เอกสารดาวโหลด:

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 547