ITA รพ.แว้ง

กลับไปยังหน้าแรก

รายละเอียด..

ITA โรงพยาบาลแว้ง ปี 2565


   ตัวชี้วัดที่ 1 : การเปิดเผยข้อมูล

       MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      1. คำสั่ง / กรอบแนวทาง

            1.1บันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน คลิกเพื่อดูเอกสาร

            1.2 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (คำสั่งเดิม หรือทบทวนคำสั่ง) คลิกเพื่อดูเอกสาร

            1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. (ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.2) คลิกเพื่อดูเอกสาร

            1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิกเพื่อดูเอกสาร

       2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

            2.1 บันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิกเพื่อดูเอกสาร

            2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) คลิกเพื่อดูเอกสาร

            2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิกเพื่อดูเอกสาร

       MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

      1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

            1.1 ข้อมูลผู้บริหาร คลิกเพื่อดูเอกสาร

            1.2 นโยบายของผู้บริหาร คลิกเพื่อดูเอกสาร

            1.3 โครงสร้างหน่วยงาน คลิกเพื่อดูเอกสาร

            1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คลิกเพื่อดูเอกสาร

            1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน คลิกเพื่อดูเอกสาร

            1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คลิกเพื่อดูเอกสาร

            1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน คลิกเพื่อดูเอกสาร

            1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน คลิกเพื่อดูเอกสาร

      2. วิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยม MOPH คลิกเพื่อดูเอกสาร

      3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 คลิกเพื่อดูเอกสาร

      4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 คลิกเพื่อดูเอกสาร

      5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 คลิกเพื่อดูเอกสาร

      6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน คลิกเพื่อดูเอกสาร

      7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม คลิกเพื่อดูเอกสาร

      8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน คลิกเพื่อดูเอกสาร

      9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) คลิกเพื่อดูเอกสาร

      10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน คลิกเพื่อดูเอกสาร

      11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ คลิกเพื่อดูเอกสาร

      12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกเพื่อดูเอกสาร

      13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน คลิกเพื่อดูเอกสาร

      14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ) คลิกเพื่อดูเอกสาร

      15. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ไตรมาส 2 ไตรมาส 4

      16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 4

      17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

            17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบ พ.ศ. 2564) หมวดพัสดุ / หมวดเวชภัณฑ์ยา

            17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี คลิกเพื่อดูเอกสาร

            17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง หมวดพัสดุ / หมวดเวชภัณฑ์ยา

            17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ หมวดพัสดุ / หมวดเวชภัณฑ์ยา

            17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1) คลิกเพื่อดูเอกสาร

   ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

       MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

      1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หมวดพัสดุ / หมวดเวชภัณฑ์ยา

      2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดพัสดุ / หมวดเวชภัณฑ์ยา

      3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หมวดพัสดุ / หมวดเวชภัณฑ์ยา

       MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

      ข้อ 1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงานภายใน 30 วันทำการระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน

      1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หมวดพัสดุ / หมวดเวชภัณฑ์ยา

      2. หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน หมวดพัสดุ / หมวดเวชภัณฑ์ยา

      3. แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินการ และงบลงทุน) หมวดพัสดุ / หมวดเวชภัณฑ์ยา

      4. คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ หมวดพัสดุ / หมวดเวชภัณฑ์ยา

      5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หมวดพัสดุ / หมวดเวชภัณฑ์ยา

      ข้อ 2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส

      1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หมวดพัสดุ / หมวดเวชภัณฑ์ยา

      2. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อกำหนด

            2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส หมวดพัสดุ / หมวดเวชภัณฑ์ยา

            2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส หมวดพัสดุ / หมวดเวชภัณฑ์ยา

      3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หมวดพัสดุ / หมวดเวชภัณฑ์ยา

      ข้อ 3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญา

      1. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิกเพื่อดูเอกสาร

      2. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูล ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท คลิกเพื่อดูเอกสาร

      3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิกเพื่อดูเอกสาร

       MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

      1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หมวดพัสดุ / หมวดเวชภัณฑ์ยา

      2. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

            ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2564-เดือนธันวาคม 2564 หมวดพัสดุ / หมวดเวชภัณฑ์ยา

            ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2565-เดือนมีนาคม 2565 หมวดพัสดุ / หมวดเวชภัณฑ์ยา

            ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2565-เดือนมิถุนายน 2565 หมวดพัสดุ / หมวดเวชภัณฑ์ยา

            ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2565-เดือนกันยายน 2565 หมวดพัสดุ / หมวดเวชภัณฑ์ยา

      3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หมวดพัสดุ / หมวดเวชภัณฑ์ยา