ลิงค์เว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์

เปลี่ยนแปลงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   

    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 ให้หน่วยงานรัฐ จัดทำ ...

อ่าน

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   

    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานรัฐ จัดทำแผนก ...

อ่าน

ขออนุญาตเผยแพร่รายงานงบการเงินประจำปี 2565 โรงพยาบาลแว้งต่อสาธารณะ   

    สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้หน่วยงานรัฐดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายใน ผ่านระบบตรวจสอบอ ...

อ่าน

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566   

    ตามพระราชบัญญัติการตัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 ให้หน่วยงานรัฐ จัดท ...

อ่าน

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผ ...

อ่าน

ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ   

    ตามที่โรงพยาบาลแว้ง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ ...

อ่าน

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบ   

    ตามที่โรงพยาบาลแว้งได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ จ...

อ่าน

โรงพยาบาลแว้ง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา   

    ด้วยทางโรงพยาบาลแว้ง มีความประสงค์เปิดรับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา โ...

อ่าน

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา   

    ทางโรงพยาบาลแว้ง ประกาศผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 6 อัตารา โดยตำแหน่งนัดกายภาพบำบัด 2 อัตรา...

อ่าน

โรงพยาบาลแว้ง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ จำนวน 6 อัตรา    

    ด้วยทางโรงพยาบาลแว้ง มีความประสงค์รับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา โดยตำ...

อ่าน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก   

    ตามที่จังหวัดนราธิวาสโดยโรงพยาบาลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับซื้อเค...

อ่าน

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

    รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564...

อ่าน

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

    โรงพยาบาลแว้งประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศน...

อ่าน

ประกาศเผยแพร่การส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561   

    เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติกา...

อ่าน

ประกาศเผยแพร่อนุมัติแผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561   

    เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ได้เสนอแผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประม...

อ่าน

ITA

 ดัชนีความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 6 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ   

    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกใน...

อ่าน

ตัวชี้วัดที่ 6 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ   

    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกใน...

อ่าน

ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริห...

อ่าน

ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริห...

อ่าน

ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริห...

อ่าน

 ดัชนีความพร้อมรับผิด

การจัดการเรื่องร้องเรียน (EB16) ประจำปี 2563   

    หน่วยงานต้องให้ความสำคัญในการรับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส...

อ่าน

การปฏิบัติงานตามหน้าที่ (EB13-EB14) ประจำปี 2563   

    หน่วยงานต้องแสดงถึงการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภ...

อ่าน

การดำเนินงานตามภารกิจ (EB10-EB12) ประจำปี 2563   

    หน่วยงานต้องแสดงถึงการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มีความพร้อมที่จะให้บริการ หร...

อ่าน

การจัดการเรื่องร้องเรียน (EB16) ประจำปี 2562   

    หน่วยงานต้องให้ความสำคัญในการรับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส...

อ่าน

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (EB15) )ประจำปี 2562   

    เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานได้แสดงถึงเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพัน...

อ่าน

 ดัชนีความปลอดการทุจริตในการปฏิบัติงาน

 ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (EB22) 2563   

    ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใดๆตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนร่ว...

อ่าน

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต (EB24) ประจำปี 2563   

    หน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประ...

อ่าน

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต (EB23) ประจำปี 2563   

    หน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประ...

อ่าน

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (EB20-EB22) ประจำปี 2563   

    ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใดๆตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนร่ว...

อ่าน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต (EB18-EB19) ประจำปี 2563   

    หน่วยงานจะต้องส่งเสริมแะลปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต ...

อ่าน

 ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ (EB25-EB26) ประจำปี 2563   

    หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินมีการกำกับดูแล มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ...

อ่าน

มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ (EB25-EB26) ประจำปี 2562   

    หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินมีการกำกับดูแล มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ...

อ่าน

ผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลแว้ง

นายแพทย์ณัทนัย ศักดิรัตน์
Hos-Office รพ.แว้ง
 • บทความ

  ฟันคุด คืออะไร?   

      สุขภาพในช่องปากที่นอกจากปัญหาฟันผุ อาการปวดฟัน ก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนยังข้องใจและแอบกังวลอยู่เล็ก ๆ เรื่องนั้นก็คือ ฟันคุด นั่นเองครับ เพราะบางคนก็เคยมีประสบการณ์กับ...

  อ่าน  “ข้ออ้าง”   

      เราไม่ว่าอะไรหรอกถ้าคุณจะไม่มีความรับผิดชอบในชีวิตตัวเอง คุณภาพชีวิตคุณจะแย่ลง คุณจะไม่มีใครคบ หรือชีวิตคุณจะพัง เราไม่ได้สนใจ แต่เราขอไว้หน่อยได้มั้ย อย่างน้อยช่วยมีความ...

  อ่าน  3 สาเหตุหลักของการเกิดมะเร็ง   

      มะเร็ง เนื้อร้ายที่คุกคามและพรากชีวิตอันเป็นที่รักของคนรอบข้าง ไม่มีใครไม่รู้จัก มะเร็ง ไม่ว่าจะได้พบเจอหรือประสพด้วยตัวเอง หรือได้อ่านได้เห็นสภาพของผู้ป่วยจากโรคนี้ ซึ่ง...

  อ่าน  โรคพิษสุนัขบ้า ติดต่อมาสู่คนได้อย่างไร และควรทำอย่างไรหลังถูกสุนัขกัด   

      สุนัขเป็นสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคพิษสุนัขบ้า ถ้าโดนสุนัขกัดและไม่รู้ว่าสุนัขตัวนั้นเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือไม่ ให้คิดไว้ก่อนว่าสุนัขตัวนั้นเป็นโรค โดยอัตราการเป็นโรคหลังถูกกั...

  อ่าน  3 สูตรประคบแก้ปวดฟัน   

      “อาการปวดฟัน” เป็นหนึ่งในอาการปวดที่สร้างความทรมานและไม่มีใครอยากเจอ แต่หากเกิดกับคุณเมื่อไร อย่ากังวลไป เรามี 3 สูตรประคบแก้อาการปวดฟันจากหนังสือ 1001 ตำรับยาใกล้ตัว โดย...

  อ่าน  อ่านทั้งหมด..

  สาระเพื่อสุขภาพ

  6 ข้อดีดื่มน้ำบรรเทาหวัด  

      อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เดี๋ยวฝนตก เดี๋ยวแดดออก ทำให้หลายคนที่ไม่ค่อยได้ดูแลสุขภาพเป็นพิเศษมักเป็นหวัดได้ง่าย “โรคหวัด” เกิดขึ้นได้กับทุกคน แม้จะเป็นโรคท...

  อ่าน  ตารางนาฬิกาชีวิต เข็มทิศสุขภาพ  

      “แม้ในเวลาที่คุณหลับพักผ่อน แต่ยังมีบางอย่างที่ยังทำงานอยู่อย่างต่อเนื่อง และพร้อมให้บริการคุณตลอดเวลา” เดี๋ยวก่อน.. เราไม่ได้เป็นโฆษณาร้านสะดวกซื้อ ...

  อ่าน  สุดยอดอาหาร แก้ 10 อาการป่วย  

      วันนี้เรามีสุดยอดอาหาร ที่คุณต้องกินเมื่อมี 10 อาการป่วย เหล่านี้ เวลาที่ป่วย บางครั้งเราก็อยากกินไอศครีมหวานๆ เย็นๆ แต่จะยิ่งทำให้อาการป่วยแย่ลงไปอีก...

  อ่าน  ไวรัสโควิด-19 (ไวรัสโคโรนา) vs ไข้หวัดธรรมดา ต่างกันอย่างไร?  

      ไวรัสโควิด-19 (โคโรนาไวรัส- covid19) หลังจากเริ่มแพร่ระบาดในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ไม่นานก็ลุกลามไปยังหลายประเทศ รวมถึงในประเทศไทย ที่พบผู้ติดเชื้อจาก...

  อ่าน  โรคมือเท้าปาก  

      ในช่วงเข้าหน้าฝน หลายคนมักจะได้ยินข่าวคราว “โรคมือเท้าปาก” ระบาดบ่อยครั้งโดยเฉพาะในเด็กเล็กช่วงเปิดเทอม จนหลายโรงเรียนต้องประกาศหยุดเรียนกันเลยทีเดียว...

  อ่าน  อ่านทั้งหมด..

  ภาพกิจกรรม


   ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางเพื่อติดตามการเป็นอยู่และสภาวะสุขภาพ ในช่วงสถานการณ์ของโรคระบาด Covid-19
  • Post By: Acharan
  • Date : 2021-04-19
  • Hits: 661
  รายละเอียด..

   ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหาร และประเมินเรื่องมาตรการความสะอาดเพื่อป้องกันโรคระบาด Covid-19
  • Post By: Acharan
  • Date : 2021-04-19
  • Hits: 613
  รายละเอียด..

   เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในโครงการของขวัญปีใหม่ ปี 2564 “หมอประจำบ้าน 3 คน(3 หมอ)”
  • Post By: Acharan
  • Date : 2021-04-19
  • Hits: 677
  รายละเอียด..

   ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง
  • Post By: Acharan
  • Date : 2021-04-19
  • Hits: 631
  รายละเอียด..

  ชมทั้งหมด..