ลิงค์เว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มสำรจความต้องการของประชาชนอำเภอในการฉีดวัคซีนโควิด-19   

    เนื่องในสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ทางโรงพยาบาลเปิดลงชื่อจองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่กลุ่มอา ...

อ่าน

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

    รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ...

อ่าน

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

    โรงพยาบาลแว้งประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศน ...

อ่าน

จรรยาบรรณข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข   

    จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมตามแนวทางของจริยธรรมคุณธรรมหรืออุดมการณ์ซึ่งเป็นหลัก ...

อ่าน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ   

    ตามที่โรงพยาบาลแว้ง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ ...

อ่าน

ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ   

    ตามที่โรงพยาบาลแว้ง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ ...

อ่าน

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบ   

    ตามที่โรงพยาบาลแว้งได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ จ...

อ่าน

โรงพยาบาลแว้ง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา   

    ด้วยทางโรงพยาบาลแว้ง มีความประสงค์เปิดรับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา โ...

อ่าน

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา   

    ทางโรงพยาบาลแว้ง ประกาศผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 6 อัตารา โดยตำแหน่งนัดกายภาพบำบัด 2 อัตรา...

อ่าน

โรงพยาบาลแว้ง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ จำนวน 6 อัตรา    

    ด้วยทางโรงพยาบาลแว้ง มีความประสงค์รับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา โดยตำ...

อ่าน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ   

    ตามที่จังหวัดนราธิวาส โดยโรงพยาบาลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับซื้อค...

อ่าน

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

    รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564...

อ่าน

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

    โรงพยาบาลแว้งประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศน...

อ่าน

ประกาศเผยแพร่การส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561   

    เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติกา...

อ่าน

ประกาศเผยแพร่อนุมัติแผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561   

    เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ได้เสนอแผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประม...

อ่าน

ITA

 ดัชนีความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   

    หน่วยงานจะต้องส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต ...

อ่าน

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   

    หน่วยงานจะต้องส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต ...

อ่าน

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   

    หน่วยงานจะต้องส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต ...

อ่าน

ตัวชี้วัดที่ 5 : การรับสินบน   

    เป็นการตกลงรับข้อเสนอที่ให้หรือสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์ต่างๆ ทั้งในรูปแบบของทรัพย์สิน สิ่งของ หร...

อ่าน

ตัวชี้วัดที่ 8 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   

    หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็น...

อ่าน

 ดัชนีความพร้อมรับผิด

การจัดการเรื่องร้องเรียน (EB16) ประจำปี 2563   

    หน่วยงานต้องให้ความสำคัญในการรับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส...

อ่าน

การปฏิบัติงานตามหน้าที่ (EB13-EB14) ประจำปี 2563   

    หน่วยงานต้องแสดงถึงการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภ...

อ่าน

การดำเนินงานตามภารกิจ (EB10-EB12) ประจำปี 2563   

    หน่วยงานต้องแสดงถึงการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มีความพร้อมที่จะให้บริการ หร...

อ่าน

การจัดการเรื่องร้องเรียน (EB16) ประจำปี 2562   

    หน่วยงานต้องให้ความสำคัญในการรับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส...

อ่าน

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (EB15) )ประจำปี 2562   

    เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานได้แสดงถึงเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพัน...

อ่าน

 ดัชนีความปลอดการทุจริตในการปฏิบัติงาน

การรับสินบน (EB17) ประจำปี 2562   

    หน่วยงานจะต้องทราบสถานการณ์การทุจริตการรับสินบนที่เกิดขึ้น อันจะนำไปสู่การกำหนดมาตรการ กลไก หรื...

อ่าน

 ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (EB22) 2563   

    ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใดๆตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนร่ว...

อ่าน

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต (EB24) ประจำปี 2563   

    หน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประ...

อ่าน

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต (EB23) ประจำปี 2563   

    หน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประ...

อ่าน

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (EB20-EB22) ประจำปี 2563   

    ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใดๆตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนร่ว...

อ่าน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต (EB18-EB19) ประจำปี 2563   

    หน่วยงานจะต้องส่งเสริมแะลปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต ...

อ่าน

 ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ (EB25-EB26) ประจำปี 2563   

    หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินมีการกำกับดูแล มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ...

อ่าน

มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ (EB25-EB26) ประจำปี 2562   

    หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินมีการกำกับดูแล มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ...

อ่าน

HF4

ผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลแว้ง

นายแพทย์ณัทนัย ศักดิรัตน์
Hos-Office รพ.แว้ง
 • บทความ

  ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19   

      ขณะนี้ทั่วโลกได้มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 รวมทั้งประเทศไทย โดยมีเป้าหมายหลักคือ ลดการเจ็บป่วย การเข้ารักษาในโรงพยาบาล การเสียชีวิต และการแพร่เชื้อ ตลอดจนฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้...

  อ่าน  ไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 คืออะไร    

      ไวัรสโคโรนา (Coronavirus) เป็นไวรัสที่ถูกพบครั้งแรกในปี 1960 แต่ยังไม่ทราบแหล่งที่มาอย่างชัดเจนว่ามาจากที่ใด แต่เป็นไวรัสที่สามารถติดเชื้อได้ทั้งในมนุษย์และสัตว์ ปัจจุบัน...

  อ่าน  โรคสมองติดยา รักษาได้   

       โรคสมองติดยา จัดเป็นโรคเรื้อรังทางสมอง ที่สามารถเป็นซ้ำๆ ได้ โดยเมื่อมีการเสพยาเสพติดจนกร...

  อ่าน  ฟันคุด คืออะไร?   

      สุขภาพในช่องปากที่นอกจากปัญหาฟันผุ อาการปวดฟัน ก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนยังข้องใจและแอบกังวลอยู่เล็ก ๆ เรื่องนั้นก็คือ ฟันคุด นั่นเองครับ เพราะบางคนก็เคยมีประสบการณ์กับ...

  อ่าน  “ข้ออ้าง”   

      เราไม่ว่าอะไรหรอกถ้าคุณจะไม่มีความรับผิดชอบในชีวิตตัวเอง คุณภาพชีวิตคุณจะแย่ลง คุณจะไม่มีใครคบ หรือชีวิตคุณจะพัง เราไม่ได้สนใจ แต่เราขอไว้หน่อยได้มั้ย อย่างน้อยช่วยมีความ...

  อ่าน  อ่านทั้งหมด..

  สาระเพื่อสุขภาพ

  ข้อสังเกตเบื้องต้น..”อาการแพ้” หลังฉีดวัคซีน  

      วัคซีนเป็นส่วนประกอบของเชื้อโรคและสารเคมีที่จะเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาหรืออาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ได้ การที่จะลดความเสี่ยงต่อกา...

  อ่าน  รู้ทันและเตรียมพร้อม “ก่อนฉีด” วัคซีน “COVID-19” พร้อมเผยประสิทธิภาพและผลข้างเคียง  

      ระบบภูมิคุ้มกันเป็นกลไกการทำงานของร่างกายระบบหนึ่ง ที่เป็นกลไกตามธรรมชาติของร่างกายซึ่งทำหน้าที่ป้องกันหรือต่อต้านไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายหรือเกิด...

  อ่าน  6 ข้อดีดื่มน้ำบรรเทาหวัด  

      อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เดี๋ยวฝนตก เดี๋ยวแดดออก ทำให้หลายคนที่ไม่ค่อยได้ดูแลสุขภาพเป็นพิเศษมักเป็นหวัดได้ง่าย “โรคหวัด” เกิดขึ้นได้กับทุกคน แม้จะเป็นโรคท...

  อ่าน  ตารางนาฬิกาชีวิต เข็มทิศสุขภาพ  

      “แม้ในเวลาที่คุณหลับพักผ่อน แต่ยังมีบางอย่างที่ยังทำงานอยู่อย่างต่อเนื่อง และพร้อมให้บริการคุณตลอดเวลา” เดี๋ยวก่อน.. เราไม่ได้เป็นโฆษณาร้านสะดวกซื้อ ...

  อ่าน  สุดยอดอาหาร แก้ 10 อาการป่วย  

      วันนี้เรามีสุดยอดอาหาร ที่คุณต้องกินเมื่อมี 10 อาการป่วย เหล่านี้ เวลาที่ป่วย บางครั้งเราก็อยากกินไอศครีมหวานๆ เย็นๆ แต่จะยิ่งทำให้อาการป่วยแย่ลงไปอีก...

  อ่าน  อ่านทั้งหมด..

  ดาวน์โหลด

  เอกสารการโหลด

  ## ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด OWNER-UPDATE จำนวนผู้เข้าชม โหลด

  ภาพกิจกรรม


   ฉีดวัคซีน Covid-19 ภาคประชาชน
  • Post By: AdminIT_11440
  • Date : 2021-06-23
  • Hits: 43
  รายละเอียด..

   แบบฟอร์มสำรจความต้องการของประชาชนอำเภอในการฉีดวัคซีนโควิด-19
  • Post By: acharan#11440
  • Date : 2021-05-15
  • Hits: 105
  รายละเอียด..

   ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางเพื่อติดตามการเป็นอยู่และสภาวะสุขภาพ ในช่วงสถานการณ์ของโรคระบาด Covid-19
  • Post By: Acharan
  • Date : 2021-04-19
  • Hits: 110
  รายละเอียด..

   ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหาร และประเมินเรื่องมาตรการความสะอาดเพื่อป้องกันโรคระบาด Covid-19
  • Post By: Acharan
  • Date : 2021-04-19
  • Hits: 95
  รายละเอียด..

  ชมทั้งหมด..